2022. május 25. Szerda  ·  Eddigi látogatók: 2,387,675  ·  Online: 10
Keresés
Vasi Magazin ajánló
Díszmadár Magazin ajánló
Partnereink
Prospektus Nyomda Veszprém
[ Partnerek ]
Hírlevél
Linkajánló
Könyveink  
     
 
Királysiklók tartása, szaporítása és egészségvédelme

Királysiklók tartása, szaporítása és egészségvédelme

Írta: Dr. Gál János, Dr. Farkas Szilvia, Dr. Vincze Zoltán

 

A királysiklók kedvelőinek tábora évről évre változó mértékben gyarapszik. A kígyók között talán a legszebb csoport terráriumi tartásával és gondozásával kapcsolatosan íródott szakkönyv, „Gál János: Királysiklók a terráriumban” 2002-ben, a Kitaibel Kiadó gondozásában jelent meg. Az akkor szinte naprakész szakirodalomban ismertetett fajok, alfajok jó részének számos színváltozata jelent meg az azóta eltelt időszakban. A színek és változatok megjelenése és elterjedése megteremtette az igényt egy újabb, átfogó  szakkönyv megírására.A könyvben szereplő
fajok, alfajok és tenyészváltozatok nagy része megtalálható és beszerezhető hazánkban is.
Néhány ritkább, különlegesebb változat jelenleg csak az európai kiállításokon érhető el. A könyv összeállításában az vezérelt, hogy ezekről a színváltozatokról is essék néhány szó. A könyv újdonsága a részletesebb anatómiai és élettani fejezetek mellett a királysiklóban fellépő gyakoribb megbetegedések bemutatása is. Így a kórképek kezelési lehetőségeinek és megelőzésének ismertetése állatorvosok számára is hasznosan forgathatóvá teszi a könyvet.

 

MG Bt. 9700 Szombathely, Vörösmarty M. u. 34. T.:  30/587 0820

E-mail: mgbt@mgbt.hu
Megjelenés: 2015. Január. Ára 3.990 Ft + postaköltség
 

 

tovább >>
Nick, ahogy az elődök még látták

Szerkesztette: Szabó Ervin

A szerkesztésben közreműködött:

V. Molnár Zoltán


A borítón Szabó Péter: A kereszt mögött c. képe. Készült 2011-ben
Szerkesztés és nyomdai előkészítés:
MG Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Szombathely

Vörösmarty M. u. 34.

E-mail: mgbt@mgbt.hu www.mgbt.hu

Kiadó:
MG Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Szombathely

Vörösmarty M. u. 34.

E-mail: mgbt@mgbt.hu www.mgbt.hu


Felelős kiadó: Kovácsné Udvardi Márta


Nyomdai munka: Prospektus Kft. Veszprém
ISBN 978 963 89970 0 5


A könyvet megjelentette: a Nicki Szent Anna Templomért Alapítvány a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium, és az Európai Unió támogatásával,  a Sághegy Leader Egyesület közreműködésével,
a Darányi Ignác terv keretében

 

 

Tartalomjegyzék:

A Nicki Szent Anna Templomért Alapítvány
Előszó
Visszapillantás a múltra
Ami fontos volt, az is maradt
1922-ben születtem Árokháton
A Szent Anna-templom
Részlet Niczky Lazár végrendeletéből
A nicki plébánia plébánosai
A harangszó
Régi idők emlékei
A nicki szűr
A Nicki Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Levente egyesület
A Nicki Tánccsoport
Visszaemlékezés az elmúlt évszázadra
A nicki tölgy
Falusi színjátszás
A nicki iskoláról
Az 1930-as összeírás
Múlt idők emlékei
1965 tavaszán a Rába ismét megmutatta erejét
A duzzasztómű
A Kőris-patak
Az Erzsébet liget
Műgáti emlékek
Mára sok minden megváltozott
Életképek a múltból
A szülőföld
Gyermekkorom emlékei
Emlékkövek, kőbe vésett emlékek
Visszapillantások
Ami az emlékekből megmarad
Dolgos gyerekkor
A férjemtől és a rokonságtól származó elbeszélések
A régi hangok
Az eredeti fotók tulajdonosai
Forrásjegyzék

A Nicki Szent Anna Templomért Alapítvány


Az alapítványoknak régi hagyományai vannak Magyar­országon és egész Európában. Eredetileg a nemesi családok által létrehozott vagyoni alap volt, különféle jótékony célokra, iskoláztatásra, egyházi célokra fordították. Ez része volt a földesúri kötelezettségeknek. 1030 körül Szent István király alapított kolostori vendégházat a magyar zarándokok részére Jeruzsálemben. Nem volt ritka a misealapítványok adományozásánál egy földterület, vagy falu teljes jövedelmének felajánlása sem. Számos, nagy országos intézmény alapítványként jött létre. Az 1760-90-es években már egyszerű polgárok is tettek 2-20 ezer forint összegben alapítványokat a szegények és öregek javára. Széchenyi Ferenc 1802-ben a Magyar Nemzeti Múzeum és az országos könyvtár alapjait teremtette meg. A második világháború után a társadalmi élet összes eleme fölött gyakorolt központi hatalom az alapítványok működését visszavetette. Független alapítványok létrehozására és a civil szféra újjászerveződésére csak 1989 után kerülhetett sor. Nicken 2000 körül fogalmazódott meg egy, a templo­munk és a hozzákapcsolódó épületek felújítását, karban tartását segítő szervezet létrehozása. A többéves előkészítés - a lehetőségek legjobb kihasználása érdekében - 2006 tavaszára érett be, mikor a Vas Megyei Bíróság hivatalosan bejegyezte a „Nicki Szent Anna Templomért Alapítvány”-t közhasznú szervezetként. Alapítója a Nicki Szent Anna Egyházközség. Az alapító célja az volt, hogy a várható feladatok átláthatósága és elvégzése minden esetben kiemelkedően szolgálja az egyházközségnek, a helyi közösségnek az érdekeit. E szellemben kérte fel az alapítvány tisztségviselőit. Így lett az alapítvány elnöke: Novák Elemér hitoktató. A kuratórium tagjai: a mindenkori plébános, alapításkor Görbe László vámoscsaládi plébános, majd őt követte Aigner Géza répcelaki plébános. A további tagok: Csorba József, Firisz Lászlóné, Füle Lászlóné, Németh Ferenc és Szabó Ervin. Az alapítvány célja: a község templomának, a hozzátartozó épületrészek és park állagának folyamatos megóvása oly módon, hogy az épületegyüttes mindenkor alkalmas legyen a hitélet, a vallás gyakorlására, a szertartások méltó körülmények között történő megtartására, továbbá a plébánia történetének kutatása, feldolgozása és ismertté tétele. Olyan kulturális munka meg­valósítása, mely hozzájárul a múlt értékeinek feltárásához és megismertetéséhez. Hozzájárulás ahhoz, hogy kialakuljon a fiatalokban a múlt megbecsülése, a nemzedékek egymás iránti tisztelete, a szülőföldhöz való ragaszkodás és a magyarságtudat érzése. Az alapítvány tagjai mindannyian elkötelezettek a kitűzött célok megvalósítása érdekében. Az igénybe vehető pályázati források és a nagylelkű támogatók adományai mellett az önkéntesen felajánlott munka is fontos része az előbbre jutásnak, ennek egyik eredménye ez a könyv is.


Előszó


Ennek a gondolatnak jegyében született meg ez az összeállítás, amely nem egy tudományos munka, alapvetően nem levéltári adatokra támaszkodik, hanem a településen élők által rendelkezésre bocsátott visszaemlékezéseket foglalja össze, és teszi közkinccsé. Előfordulhat, hogy a település közelmúltjából egyes dolgok, események nem kerültek megemlítésre, míg szerepel a kötetben olyan, ami több szerzőnél is visszatérő téma. Ennek az oka az, hogy egyetlen visszaemlékezést sem akartunk megrövidíteni, megnyesegetni, helyénvalóbbnak láttuk, hogy mindegyik teljes terjedelmében kerüljön bemutatásra. A visszaemlékezések irodalmiságukban, részletességükben nagyon változatosak, hisz a szerzők nagyon eltérő felkészültséggel rendelkeznek, ami az olvasó számára még színesebbé teszi a könyvet. Tehát ez nem a hagyományos értelemben vett településtörténet, nem is ez volt a cél, azonban annak alapjául szolgálhat. A hagyományőrzésnek sokféle módja van, de a leghitelesebb, mikor az eseményeket átélt személyek mesélik el élményeiket egymástól függetlenül. Aki ezeket összegyűjti, örül, mikor látja a közös emlékeket, melyre az idős emberek hasonlóan emlékeznek vissza. A Nicki Szent Anna Templomért Alapítvány e gyűjtések alapján mutatja be Nick életét, hisz az idős emberek nem csak saját, megélt élményeikkel gazdagítják a közösséget, hanem apáik, nagyapáik történeteivel, bölcsességével is. Az alapítvány várja továbbra is azoknak az írásait, akik szívesen elmondanának egy-egy történetet, mellyel a település múltjáról alkotott képet ki lehet egészíteni. Nem nagy dolgokról, történelmi eseményekről van szó, hanem egyszerű hétköznapi mozzanatokról. Szinte mindegyik visszaemlékezésből erősen érződik a település keresztény múltja, a keresztény hagyományok és a mindennapok összhangja.Mint a fenti idézetben is áll: „a helyet, ahol élünk, szeretni és tisztelni kell,” talán azzal lehetne kiegészíteni, hogy a múltját megbecsülni, az értékeit őrizni kötelesség. Köszönettel tartozunk azoknak a személyeknek, akik e gyűjtemény anyagát rendelkezésre bocsátották, a fotókat összegyűjtötték, mert fontos nekik a múlt értékeinek őrzése. Köszönet azoknak, akik visszaemlékezéseiket megírták, lehetőséget adva arra, hogy a későbbi generációk is bepillanthassanak a múltba. A leghitelesebb forrásokból származóan ismerjék meg azokat az eseményeket, melyet elődeik személyesen átéltek.
Továbbá köszönjük azoknak a segítségét, akik bármilyen más módon hozzájárultak ahhoz, hogy e kiadvány megszülethetett.
Kívánjuk mindenkinek, aki a kezébe veszi, hogy a könyv lapozgatása ébresszen kellemes emlékeket, és hozzon számára új gondolatokat!

Szabó Ervin

 

 Képek a könyv bemutatójáról a főmenűben, Vasi Magazin Galéria, vagy kattintson ide!

tovább >>
Kistájak ölelésében

V. Molnár Zoltán – Kovács Géza:
Kistájak ölelésében
SÁRVÁR ÉS TÉRSÉGE címmel.
A nagyméretű, színes reprezentatív könyv magyar, német és angol nyelvű szöveggel és sok színes földi- és légifotóval mutatja be Sárvár és a környező 31 település történetét és látnivalóit.

A könyvben szereplő települések: Bejcgyertyános, Bögöt, Bögöte, Csánig, Csénye, Gérce, Hegyfalu, Hosszúpereszteg, Ikervár, Jákfa, Káld, Kenéz, Megyehíd, Meggyeskovácsi, Nick, Nyõgér, Ölbõ, Pecöl, Porpác, Pósfa, Rábapaty, Répcelak, Sárvár, Sitke, Sótony, Szeleste, Uraiújfalu, Vasegerszeg, Vashosszúfalu, Vámoscsalád, Vásárosmiske és Zséden.

Keresse a könyvesboltokban, vagy megrendelhető a kiadónál:
MG Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 9700 Szombathely, Vörösmarty M. u. 34. T.: +3630/587 0820. E-mail: mgbt@mgbt.hu
A könyv ára a kiadónál: 4.200 Ft+postaköltség

 

Ha szeretné itt megrendelni, kattintson a "tovább gombra" (jobbra) és töltse ki a megrendelő űrlapot.

tovább >>
Szombathely régi képes levelezőlapokon 2.

Kõszegfalviné Pajor Klára: Szombathely régi képes levelezõlapokon

Steinamanger auf alten Postkarten

Szombathely on old picture postcards

 

Új reprezentatív könyv. Magyar, német és angol nyelven mutatja be Szombathelyt régi képes levelezőlapokon. Keresse a könyvesboltokban, vagy megrendelhető a kiadónál:
MG Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Szombathely, Vörösmarty M. u. 34. Tel.: 30/587 0820

E-mail: mgbt@mgbt.hu

A könyv ára a kiadónál: 4.200 Ft+postaköltség

 

Akció: 2013. május 10-ig féláron kapható!

 

A könyv képanyaga Galériánkban megtekinthető (kattintson ide)

 

Ha szeretné itt megrendelni, kattintson a "tovább gombra" (jobbra) és töltse ki a megrendelő űrlapot.

tovább >>
Vasvár és a Hegyhát

2011. december 8-án jelent meg új könyvünk:
Zágorhidi Czigány Balázs – Kovács Géza:
Egy felfedezésre váró táj

Vasvár és a Hegyhát címmel.
A nagyméretű, színes reprezentatív könyv magyar, német és angol nyelvű szöveggel és sok színes földi- és légifotóval mutatja be Vasvár és a környező 22 település történetét és látnivalóit.
A könyvben szereplő települések:

Alsóújlak, Andrásfa, Bérbaltavár, Csehi, Csehimindszent, Csipkerek, Egervölgy, Gersekarát, Győrvár, Hegyhátszentpéter, Kám, Mikosszéplak, Nagytilaj, Olaszfa, Oszkó, Pácsony, Petőmihályfa, Püspökmolnári, Rábahidvég, Sárfimizdó, Szemenye, Telekes és Vasvár

Megrendelhető a kiadónál:
MG Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 9700 Szombathely, Vörösmarty M. u. 34. Tel.: 30/587 0820 E-mail: mgbt@mgbt.hu

Ha szeretné itt megrendelni, kattintson a "tovább gombra" (jobbra) és töltse ki a megrendelő űrlapot.
A könyv ára a kiadónál: 4.200 Ft+postaköltség

tovább >>
Vallomás az Őrségről

 

Dr. Csiszár Károly- Kovács Géza:

 

Vallomás az Őrségől

 

tovább >>
A Vas-hegyen innen

A Vas-hegyen innen

 

Írta Bódizs Mária és Heinisch Zoltán

Fényképezte: Kovács Géza

 

 

Fordítók: Hofmann Judith (német), Handler András, Kohuth Miklós (horvát)
 

 

Megjelent legújabb könyvünk bevezetőjében a Pinka gyöngyszemei címmel a Vas-hegyet és a Pinka szerepét mutatja be. A következő 10 fejezet foglalkozik Sé, Torony, Dozmat, Narda, Felsőcsatár, Vaskeresztes, Horvátlövő, Pornóapáti, Szentpéterfa és Ják relepülések történetével magyar, német, illetve horvát nyelven. A települések látnivalói mellett nagyméretű légifotók teszik látványossá a reprezentatív könyvet. December 7-től megvásárolható a könyvesboltokban, vagy megrendelhető a kiadónál telefonszámunkon vagy e-mailben.

 

A kiadónál (itt nálunk) kedvezményes ára: 3.990 Ft.

 

 

Megrendelhető: MG Bt. 9700 Szombathely, Vörösmarty M. u. 34.

Tel.: Tel.: 30/587 0820

E-mail: mgbt@mgbt.hu

 

A könyvben bemutatott községek

(Kattints a községnévre!)

 

        Torony       Dozmat       Narda      Felsőcsatár

 

Vaskeresztes      Horvátlövő       Pornóapáti       Szentpéterfa      Ják

 

 

 

 

tovább >>
Szombathely régi képes levelezőlapokon

Kőszegfalviné Pajor Klára

 

Steinamanger auf alten Postkarten

Szombathely on old picture postcards
 

 

A magyar, német és angol nyelvű könyv régi képes levelezőlapokon mutatja be a várost.

 

Megvásárolható a könyvesboltokban, vagy megrendelhető nálunk, a kiadónál.

 

Kiadói ára: 2.500 Ft + postaköltség

 


 

Érdeklődjön akcióinkról telefonon: Tel.: 30/587 0820 vagy emailben mgbt@mgbt.hu

Jelentős árkedvezménnyel is megvásárolhatja könyveinket!

 

Más szombathelyi régi képes levelezőlapok a Vasi Magazin Galériában láthatok.

tovább >>
A Szombathelyi Püspöki Palota

Írta:

Sill Aba Ferenc 

Konkoly István

Fotók:

Kovács Géza

 

Der Szombathelyer Bischofspalast

The Episcopal Palace in Szombathely

Szombathely 2004
 

  

A magyar, német és angol nyelvű könyv megvásárolható a könyvesboltokban, vagy megrendelhető nálunk, a kiadónál.

Ára: 5.800 Ft + postaköltség

tovább >>
A jáki templom. A kövek üzenete

Írta:

Rátkai László

Brenner Vilmos

Fotók:

Kovács Géza
 

A könyv sok képpel illusztrálva bemutatja a templom látnivalóit.

 

Megvásárolható a könyvesboltokban, vagy megrendelhető nálunk, a kiadónál.

 

Kiadói ára: csak 2.500 Ft + postaköltség

 

A könyv fotói a Vasi Magazin Galériában láthatók
 

tovább >>
Lapozás:   12 találat Előző oldal 1 / 2
 
  2009 © MG Bt. · Minden jog fenntartva. 4brainz - webdesign & development | weboldalsablonok.hu